50
دهه پنجاه

آسفالت راه سیرجان– بندرعباس از سال 47 الی 49

زیرسازی و آسفالت جاده داخلی جزیره قشم به طول 68 کیلومتر از سال 49 تا 54

خانه‌سازی و محوطه‌سازی پایگاه نیروی دریایی بندرعباس از سال 54 تا 55

احداث راه دستیابی به چاه‌های گاز در جزیره قشم و سرخون بندرعباس از سال 55 تا 57

زیرسازی و آسفالت مسیر جاسک–میناب به طول 63 کیلومتر از سال 58 تا 59

دهه پنجاه

IMG_03671
دهه شصت

زیرسازی و آسفالت مسیر جاسک–جگین به طول 5/23 کیلومتر از سال 59 تا 61

زیرسازی و آسفالت مسیر کش‌قلمان–کرگان به طول 26 کیلومتر از سال 60 تا 61

زیرسازی مسیر بندر لنگر–بوشهر از سال 61 تا 63

زیرسازی راه‌آهن بافق– بندرعباس قطعه 9/ب از سال 64 تا 65

زیرسازی راه‌آهن بافق– بندرعباس قطعه 5/ب از سال 67 تا 70

احداث کارخانه تولید تراورس بتنی سیرجان در سال 69

دهه شصت

44
دهه هفتاد

احداث فرودگاه سیرجان از سال 70 الی 71

تولید 790 هزار اصله تراورس بتنی طی 7 عدد قرارداد و تحویل به راه‌آهن ج .ا.ا در دهه 70

ساخت ایستگاه راه‌آهن تزرج و تأسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه و راه دستیابی به ایستگاه در محور بافق– بندرعباس از سال 70 تا 73

زیرسازی شانتینگ یارد بندرعباس از سال 70 تا 74

زیرسازی راه‌آهن بافق– بندرعباس قطعه 2/الف از سال 73 تا 74

روسازی راه‌آهن ایستگاه E2 متروی تهران در سال 78

احداث کارخانه تولید تراورس بتنی شاهرود در سال 78 و تولید 300 هزار اصله تراورس طی 1 عدد قرارداد در دهه 70

راه‌اندازی کارگاه تهیه خط سیرجان در سال 78 و مونتاژ 5 کیلومتر خط بسته طی 3 عدد قرارداد در دهه 70

راه‌اندازی کارگاه تهیه خط شاهرود در سال 79 و مونتاژ 100 کیلومتر خط بسته طی 1 عدد قرارداد در دهه 70

دهه هفتاد

تزریق مواد 4
دهه هشتاد

راه‌اندازی کارخانه تولید ادوات شاهرود در سال 1385

راه‌اندازی کارخانه تولید ادوات سیرجان در سال 1386

تولید 2،187،500 اصله تراورس و ادوات متعلقه طی 7 عدد قرارداد در کارخانه تراورس بتنی سیرجان در دهه 80

تولید 1،500،000 اصله تراورس و ادوات متعلقه طی 6 عدد قرارداد در کارخانه تراورس بتنی شاهرود در دهه 80

مونتاژ 1121 کیلومتر خط بسته طی 6 عدد قرارداد در کارگاه سیرجان در دهه 80

مونتاژ 1061 کیلومتر خط بسته طی 8 عدد قرارداد در کارگاه شاهرود در دهه 80

دهه هشتاد

IMG_1273
دهه نود

 اجرای 180 کیلومتر خط دوم محور بافق- بندرعباس به‌همراه تهیه وتدارک مصالح در سال 90
قرارداد نگه‌داری 1149 کیلومتر را ه‌آهن شمال‌شرق در سال 90
اجرای 94 کیلومتر خط محور گرگان–اینچه‌برون به‌همراه تهیه و تدارک مصالح در سال 91
اجرای 14 کیلومتر خط محور خواف–هرات به‌همراه تهیه و تدارک مصالح در سال 91
اجرای 280 کیلومتر خط محور تهران–همدان به همراه تهیه و تدارک مصالح طی سالهای 91 تا 97
تعویض خط محور قدیم تهران–رباط کریم به طول 10 کیلومتر در سال 97
تعویض 140 دستگاه سوزن راه آهن شمال شرق طی سالهای 95 تا 97
رلواژ 160 کیلومتر خط محور ملایر–کرمانشاه در سال 96
رلواژ 130 کیلومتر خط محور میانه–تبریز در سال 97
تولید 400هزار تراورس بتنی بار محوری 30 تن طی سال های 96 و 97
تولید 200 هزار ست ادوات پابند با محوری 30 تن طی سال های 96 و 97

دهه نود